Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) İlişkin Aydınlatma Metni


Bu metin EİMZATR tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında siz değerli müşterilerimizi aydınlatmak için hazırlanmıştır.

1)Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi


Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamlarda EİMZATR Merkezi ve Ofisleri tarafından toplanmaktadır. Hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki iş ve işlemler kapsamında işlenmektedir.
i)EİMZATR tarafından kişisel veri sahiplerinin talepleri üzerine sunulan mal ve hizmetlerin üretimi veya mevcut ürünlerin kişiselleştirilmesinde,
ii)İlgili kişilerin mevcut veya yeni ürünlerdeki tercihlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerçekleştirilen faaliyetler ile ticari faaliyetlerin planlanması veya bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde,
iii)EİMZATR tarafından sunulan ürün ve hizmetlerde, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için yapılan süreçlerin iyileştirilmesi, planlanması gibi iş ve işlemlerde,
iv)EİMZATR üst yönetiminin belirlediği kısa, orta ve uzun vade stratejileri doğrultusunda yapılacak planlama faaliyetleri ve gerçekleştirme işlemleri sırasında,
v)EİMZATR’nin ürün ve hizmetlerinin, iş birliği yaptığı taraflar aracılığıyla sağlanmasında.

2)Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları


Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

3)Kişisel Verilerin Arşivlenmesi ve Güvenliği


EİMZATR, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında, işlem kayıtları, son kullanıcı sertifikaları gibi kişisel bilgi içeren kayıtları 20 (yirmi) yıl süreyle saklamakla yükümlüdür ve yükümlülüklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirmektedir. EİMZATR Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı faaliyetlerine başladığı zamandan bu güne kadar ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.

4)Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması


KVKK’nun 11. maddesi uyarınca herkes EİMZATR’ye yazılı olarak başvurarak kendisiyle ilgili;

i)Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii)Kişisel verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii)Kişisel verisinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v)Kişisel verisinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi)KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verisinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii)Kişisel verisinde düzeltme, silinme veya yok edilmeyle ilgili bir işlem gerçekleştirildiyse, bu işlemle ilgili olarak kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
viii)İşlenen verisinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix)Kişisel verisinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
haklarına sahiptir.

Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.

EİMZATR Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
ÜST